Home / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WESTWARSAW.YOUNGENG.PL

SPIS TREŚCI:

POSTANOWIENIA OGÓLNE
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Serwis Internetowy www.westwarsaw.youngeng.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.westwarsaw.youngeng.pl prowadzony jest przez SK PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526795; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 60 000 zł.; NIP: 5213680369; REGON: 147468634, adres poczty elektronicznej: westwarsaw@youngeng.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 884-882-819.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do przedsiębiorców.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Rezerwacji, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz terminu zajęć.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.westwarsaw.youngeng.pl.
USŁUGODAWCA – SK PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526795; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 60 000 zł.; NIP: 5213680369; REGON: 147468634, adres poczty elektronicznej: westwarsaw@youngeng.pl.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Rezerwacji.

Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem przejścia przez Klienta w odpowiednie miejsce Serwisu Internetowego, gdzie znajduje się Formularz Rezerwacji. Złożenie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego, po wypełnieniu Formularza Rezerwacji, pola „Wyślij” lub „Zatwierdź” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, imię dziecka, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: dzień i lokalizacja warsztatów.
Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji przez Usługobiorcę.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
pisemnie na adres: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: westwarsaw@youngeng.pl;
Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługobiorcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu podawana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Rezerwacji

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługobiorcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
Po złożeniu Rezerwacji Usługodawca niezwłocznie potwierdzi, w zależności od wybranej przez Klienta formy, w formie mailowej na podany adres poczty elektronicznej, że przyjął Rezerwację. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji i jej przyjęcie następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Rezerwacji i o jej przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.
Zawarcie umowy o wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć edukacyjnych następuje dopiero w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę, że przyjął rezerwację i przystąpi do jej realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail lub wiadomości sms zostaje zawarta umowa o wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć edukacyjnych między Klientem, a Usługodawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail lub sms, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.2. Termin płatności:

Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, nie później jednak niż na jeden dzień kalendarzowy przed terminem zajęć składających się na Produkt. .

5. SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

5.1. Usługodawca wykonuje umowę poprzez przeprowadzenie zajęć składających się na Produkt i w terminie oraz w lokalizacji podanych w opisie Produktu, nie wcześniej jednak niż na jeden dzień kalendarzowy od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy z tytułu płatności za Produkt.
6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: westwarsaw@youngeng.pl;

6.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 8 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.5. Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.

7.2. Zmiana Regulaminu:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

SK PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa
westwarsaw.youngeng.pl

westwarsaw@youngeng.pl

Oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy świadczenia usługi edukacyjnej …………………………….. zawartej dnia ……………………………………..

Zwrot uiszczonego wynagrodzenia za usługę powinien nastąpić na konto bankowe nr:

……………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data